سند نامه ::
 
اعتراض به حکم اعدام طیب

گزارش اطلاعات داخلى
موضوع: اعتراض اهالى جنوب شهر نسبت به حكم اعدام طيب

عده زيادى از اهالى جنوب شهر به منظور اعتراض به صدور حكم اعدام طيب حاج رضايى هم‏دستان او نزد آيت اللّه‏ بهبهانى و ساير مراجع روحانى رفته و اظهار داشته‏اند اگر قرار باشد طيب و همكاران او را اعدام كنند آنها نيز كارى خواهند كرد كه با آنها كشته شوند و آيت اللّه‏ بهبهانى هم جريان را به آيت اللّه‏ خوانسارى گفته و ايشان را وادار ساخته كه به وسيله امام جمعه به اعليحضرت همايونى پيغام بدهند كه از اعدام اين عده صرفنظر نمايند شب گذشته آيت اللّه‏ بهبهانى از آيت اللّه‏ خوانسارى تلفنى نتيجه را جويا شد ولى خوانسارى اظهار داشته است كه امام جمعه هنوز موفق به شرفيابى نگرديده است و آيت اللّه‏ بهبهانى مجددا در اين مورد تأكيد نمود.