سند نامه ::
 
اعزام طیب به دادگاه

دادگاه عالى ويژه شماره 1 لشگر 1 گارد تاریخ 10 / 5 / 42
تيمسار فرماندهى لشگر 1 گارد شماره : 81

مقرر فرماييد زندانيان مشروحه زير را در رأس ساعت 7 صبح روز يك شنبه 13 / 5 / 42 جهت دادرسى به دادگاه ويژه اعزام دارند.
رئيس دادگاه عادى ويژه شماره 1 سرتيپ حسين زمانى
1- طيب رضايى
2- حاجى اسماعيل رضايى
3- حسين شمشادى
4- اسماعيل خلج
5- عبداللّه‏صادق تهرانى
6- اميركريم خانى
7- حسن صالحى نيا
8- فضل اللّه‏ سلحشور
9- محمود ذوقى نيا
10- عباس شيرزاد
11- سيد مجتبى طالارى
12- محمدباقر باقريان
13- حاج محمد مظلومى
14- غلامرضا نائينى