سند نامه ::
 
شکنجه علیه طیب

اطلاعيه

1ـ بين مردم شايع و گفتگو مى‏شود طيب حاج رضايى كه در وقايع اخير بازداشت گرديده در اثر شكنجه هايى كه به وى داده‏اند فوت نموده است و نيز گفته مى‏شود با داروى مسموم كننده او را از بين برده‏اند.
2ـ شايع است آقاى خمينى از تمام اتهامات مبرا بوده و قريبا ضمن معذرت خواهى از زندان آزاد خواهد شد.
3ـ بين مردم گفتگو مى‏شود سازمان اطلاعات و امنيت كشور عده‏اى از بانوان و دوشيزگان را استخدام نموده و آموزش لازم به آنها مى‏دهند و در مورد لزوم جهت كسب اطلاعات خود را در اختيار مردم مى‏گذارند.
گيرنده
سازمان اطلاعات و امنيت كشور