سند نامه ::
 
توطئه تبلیغاتی علیه طیب

موضوع: روحانيون و طيب حاج رضايى
روز پنج شنبه 20 / 4 / 42 عباس باطن كارگر تسليحات اظهار مى‏داشت در حدود ساعت 1 بعدازظهر اعلاميه‏هاى فراوانى در جلو در كارخانه تسليحات پخش شده بود معلوم بود از طرف كى و چه مقامى بوده است. او گفت امروز صبح (22 / 4 / 42) سرچشمه رفته بودم در سراى اميد كه سه نفر شريك هستند و دو نفر آنها در جريانات اخير بازداشت و هر كدام با گذاشتن بيست و پنج هزارتومان وثيقه آزاد شده‏اند در محفلى نقل مى‏كردند كه در زندان باحضرات روحانى و افراد بازارى به هيچ وجه بى احترامى نشده ولى عده زيادى جوان به سن 15 تا 25 سال را با تهديد و تقويت وادار مى‏كردند كه بنويسند طيب حاج رضايى به آنها 25 قران پول داده است تا آن واقعه را ايجاد كنند. چنين نامه‏اى را به امضا عده زيادى رسانده‏اند و به طيب هم فشار آورده‏اند كه يا در راديو يا در روزنامه اعتراف كند كه سيصد هزارتومان پول از يك مصرى گرفته و تقسيم كرده و حتى بگويد مقدارى از آن را به خمينى داده است ولى طيب گفته است هزار بار خودم را به خاطر سلطنت به خطر انداختم حال يك بار هم به خاطر دين اين كار را كردم و اگر مرا هم بكشيد چنين چيزى را نمى‏گويم. نامبرده اضافه كرد كه روزى پانصد شلاق به طيب مى‏زنند.