سند نامه ::
 
تظاهرات طرفداران طیب

اطلاعيه
به طورى كه بين مردم صحبت و شايع است كليه دار و دسته طيب قصد دارند از خيابان‏هاى صفارى - خراسان - صاحب جم - اسمعيل بزار - صابون پزخانه - محله چاله ميدان به دسته‏هاى مختلف در روز اربعين تقسيم شده و دست به تظاهرات و خرابكارى بزنند.
گيرنده
شهربانى كل كشور
ژاندارمرى كل كشور
سازمان اطلاعات و امنيت كشور
سازمان ضداطلاعات
دايره 8 عمليات مخصوص