سند نامه ::
 
عدم صلاحیت فرمانداری نظامی در رسیدگی به پرونده طیب

از بازپرسى شعبه 4 دادسراى فرماندارى نظامى تهران
به رياست دادسراى فرماندارى نظامى

غيرنظاميان طيب حاج رضايى و محمد اسماعيل رضايى متهم هستند به ايجاد بلوا و آشوب و تحريك اهالى به جنگ و قتال به يك ديگر چون رسيدگى به اين اتهام طبق قانون تشكيل سازمان امنيت مصوب 1335 در صلاحيت دادگاههاى دائمى نظامى است قرار عدم صلاحيت رسيدگى بازپرسى دادسراى فرماندارى نظامى را به اعتبار شايستگى دادرسى ارتش صادر و اعلام مى‏دارد. بازپرس شعبه 4دادسراى فرماندارى‏نظامى‏تهران سرهنگ 2 گلچين
12 / 4 / 1342
با توجه به محتويات پرونده چون ارتكاب جرم از طرف طيب حاج رضايى و محمداسماعيل رضايى مسلم و عملشان منطبق باماده 70 قانون مجازات عمومى است كه رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاههاى دائمى نظامى مى‏باشد با قرار عدم صلاحيت صادره بازپرسى شعبه 4 دادسراى فرماندارى نظامى موافقت مى‏شود پرونده به دادستانى ارتش فرستاده شود.
دادستان فرماندارى نظامى تهران سرهنگ ستاد قانع