سند نامه ::
 
احاله پرونده کیفری طیب

از: دادرسى ارتش
به فرماندهى لشگر 1 گارد

عين پرونده كيفرى متشكله عليه غير نظاميان طيب حاج رضايى و محمداسماعيل رضايى متهم به ايجاد بلوا و آشوب و تحريك مردم به جنگ و قتال مشتمل بر 59 برگ كه با صدور قرار عدم صلاحيت از دادسراى موقت نظامى به دادسراى ارتش احاله شده است به منظور ارجاع به دادستان لشگر و اقدام قانونى ايفاد مى‏گردد.
رئيس اداره دادرسى ارتش سرلشگر خسروانى
گيرنده
دادسراى فرماندارى نظامى بازگشت به شماره12 / 4 / 4252 / د جهت اطلاع


1ـ قرار صلاحيت يكى از نكات قانونى كه به ظاهر رعايت مى‏شد اما در واقع جهت ايجاد تضييقات بيشتر عليه انقلابيون بود مسأله صلاحيت دادگاه بود. از ديدگاه حقوقى هر دادگاهى داراى صلاحيت رسيدگى به نوعى از جرايم است كه اين را صلاحيت ذاتى مى‏گويند. نوع ديگر از صلاحيت، صلاحيت نسبى يا محلى است كه در آن هر دادگاه به محدوده‏اى از شهرستان يا منطقه خاصى رسيدگى مى‏كند. در اين نامه، دادسراى موقت نظامى، با قرار عدم صلاحيت (يعنى اين دادگاه صلاحيت رسيدگى ندارد) پرونده را به دادسراى ارتش ارسال كرده است تا با شديدترين وجه با مرحوم طيب برخورد شود و ظاهر قانونى قضيه نيز حفظ گردد.