سند نامه ::
 
بازداشت و بازجویی از طیب

گزارش

به عرض مى‏رساند چون اطلاعات واصله حاكى بود طيب حاج رضايى بارفروش معروف در جريان تظاهرات 15 خرداد نقش مهمى داشته و رهبرى عده‏اى را عهده دار بوده در اجراى امر تيمسار فرماندار نظامى تهران و حومه نامبرده روز 18 / 3 / 42 وسيله مأمورين احضار طبق قرار ماده(5) حكومت نظامى بازداشت و از وى تحقيقات لازم معمول خود را فرزند حسينعلى 50 ساله شماره شناسنامه 16394 صادره از بخش 6 تهران شغل بارفروش ميدان انبار غله، مذهب مسلمان با سواد تبعه ايران داراى سوابق بازداشتى مشمول مرور زمان و فاقد عضويت در احزاب و دستجات سياسى معرفى و اعتراف مى‏نمايد در مراسم عزادارى محرم سال قمرى جارى در ده روز اول ماه محرم1 در ميدان انبار گندم تكيه روضه خوانى داير و دسته عزادارى سيار نيز به راه انداخته و در تكيه روضه خوانى وى شيخ باقر نهاوندى وعظ و سخنرانى مى‏نموده و علاوه بر آن چند نفر مداح نيز برنامه هايى اجرا مى‏كرده‏اند.
در مورد اطلاعات و گزارشات واصله مبنى بر اينكه شيخ باقر نهاوندى ضمن موعظه سخنانى عليه دولت و مصالح مملكت و راجع به قضيه مسجد فيضيه ايراد نموده مراتب را تكذيب و مدعى است در اين مورد مراقبت تام داشته كه مطالبى بر خلاف گفته نشود.
پيرامون اينكه صبح روز 15 خرداد عده‏اى از بارفروشان ميدان را جمع آورى و با چوب و چماق مسلح و جهت تظاهرات به خيابانها فرستاد از طيب مذكور تحقيقات منكر جريان امر بوده و مى‏افزايد روز مزبور عده زيادى از دولابيهاى ميدان سبزى فروشى به ميدان انبار غله وارد پس از تشكيل اجتماع به جلوى حجره بارفروشى وى مراجعه چون او در حجره خود نبوده جمعى به سردستگى حسين شمشادى- حسين و عباس كاردى- حبيب قمى- سيدعلى كاشى- حاج على توسلى- محمود ذوقى- محمد باقرى معروف به قمى و عده‏اى ديگر به خيابان‏ها ريخته و تظاهرات نموده‏اند و خود را از جريان به دور مى‏داند و پيرامون آتش زدن باشگاه جعفرى اظهار بى اطلاعى و خود رااز عناصر شاهدوست معرفى مى‏كند و شواهدى در اين مورد مى‏آورد كه عينا در اوراق بازجويى منعكس است.
1ـ خطاب به وعاظ و گويندگان دينى و هيئات مذهبى بسم اللّه‏الرحمن الرحيم به عموم حضرات مبلغين محترم و خطباء معظم كثراللّه‏ امثالهم و عموم هيئات محترم عزاداران سيدمظلومان عليه الصلوة والسلام محترما معروض مى‏دارد در اين ايام كه دستگاه جبار از خوف آن كه مبادا در منابر و مجامع مسلمين شرح مظالم و اعمال خلاف انسانى و ضد دينى و وطنى آنها داده شود دست به رسوايى ديگرى زده و در صدد گرفتن التزام و تعهد از مبلغين محترم وسران هيئات عزادار است كه از مظالم دم نزنند و دستگاه جبار را به خود سرى واگذارند. لازم است تذكر دهم كه اين التزامات‏علاوه بر آن كه ارزش قانونى نداشته و مخالفت با آن هيچ اثرى ندارد. التزام گيرندگان مجرم و قابل تعقيب هستند عجب است كه دستگاه بى پروا ادعا دارد كه قاطبه ملت با اوست و از پشتيبانى اكثريت قاطع برخوردار است. با اين وصف در تمام شهرستانها، قراء و قصبات به دست و پا افتاده و با ارعاب و تهديد ملت خفقان ايجاد مى‏كند. اگر اين ادعا صحيح است ملت را اين چند روز به حال خود واگذارند تا از پشتيبانى مردم متمتع شده موافقت شش ميليون به همه ملل جهان ظاهر و الااشاعه اكاذيب براى تشويش افكار عامه برخلاف مصالح اسلام و مملكت جرم و قابل تعقيب است.
حضرات مبلغين عظام هيآت محترم و سران دسته‏هاى عزادار متذكر شوند كه لازم است فريضه دينى خود را در اين ايام در اجتماعات مسلمين ادا كنند و از سيد مظلومان فداكارى در راه احياء شريعت را فراگيرند و از توهم چند روز حبس و زجر نترسند. (لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنين) آقايان بدانند كه خطر امروز بر اسلام كمتر از خطر بنى‏اميه نيست. دستگاه جبار با تمام قوا به اسرائيل و عمال آنها(فرقه ضاله و مضله) همراهى ميكند. دستگاه تبليغات را به دست آنها سپرده و در دربار دست آنها باز است. در ارتش و فرهنگ و ساير وزارتخانه‏ها براى آنها جا باز نموده و شغلهاى حساس به آنها داده‏اند. خطر اسرائيل و عمال آن را به مردم تذكر دهيد در نوحه‏هاى سينه‏زنى از مصيبتهاى وارده بر اسلام و مراكز فقه و ديانت و انصار شريعت يادآور شويد. از فرستادن و تجهيز دولت خائن چند هزار نفردشمن اسلام و ملت و وطن را به لندن براى شركت در محفل ضد اسلامى و ملى اظهار تنفر كنيد. سكوت در اين ايام تأييد دستگاه جبار و كمك به دشمنان اسلام است: از عواقب اين امر بترسيد. از سخط خداى تعالى بهراسيد و به واسطه سكوت شماها به اسلام لطمه‏اى وارد آيد نزد خداى تعالى و ملت مسلمان مسؤول هستيد «اذا ظهرت البدع فللعالم ان يظهر علمه و الا فعليه لعنة اللّه‏» از تساوى حقوق اظهار تنفر كنيد و از دخالت زنها در اجتماعى كه مستلزم مفاسد بيشمار است ابراز انزجار، و دين خدا را يارى كنيد و بدانيد «ان تنصروا اللّه‏ ينصركم و يثبت اقدامكم» از اخافه و ارعاب دستگاه شهربانى هراسى به خود راه ندهيد آنها نيز مثل شما ملزم و مجبورند و بسيارى از آنها با شما همراه و از دستگاه بيزارند والسلام‏عليكم‏وعلى‏من‏اتبع‏الهدى. روح‏اللّه‏الموسوى‏الخمينى در پى اين اطلاعيه، روحانيت شجاع و آگاه، در مساجد و حسينيه‏ها ايام دهه محرم را به كانونى عليه رژيم شاه مبدل كرد و شيخ باقر نهاوندى نيز در تكيه مرحوم طيب به چنين كارى اقدام نمود.