سند نامه ::
 
هیاهو علیه طیب

از دايره بازداشتگاه موقت
به رياست اداره زندان

موضوع : تظاهرات و حمله دسته جمعى به زندانى طيب حاج رضايى

محترما به عرض مى‏رساند ساعت 30:22 روز 22 / 3 / 42 ناگهان ازدحام و هياهو و جاروجنجال بزرگى در بند 2 اين زندان كه عموما اخلالگران واقعه 15 خرداد بودند به وجود آمد. به محض اطلاع اينجانب سروان محررى بلافاصله در معيت مأمورين انتظامى موجود در پاسدارخانه خارج به داخلى بند مزبور رفته مشاهده گرديد عده كثيرى از زندانيان آن بند و ساير زندانيان همين واقعه دست به تظاهرات شديدى عليه زندانى به نام طيب حاج رضايى زده و شعارهايى تحت اين عناوين. مرگ بر طيب خون آشام كه سبب قتل عده‏اى از هموطنان ما شده و باعث گرديد كه عده‏اى بى گناه به آتش هوى و هوس خائنانه وى به زندان بى‏افتند و كسى كه با ريختن ماشين سنگ و چوب و چماق در خيابانها وسيله عده‏اى از هم‏دستان خود به‏مأمورين انتظامى حمله ور و باعث حرق و نهب و غارت و آدمكشى گرديده ما اين قاتل و جانى را بايد نابود كنيم چون بيم آن مى‏رفت كه نظم زندان به كلى مختل و اتفاقات ناگوار ديگرى به وجود آيد فورى زندانيان را كه سخت از اين جريان عصبانى بوده و به طرف طيب حاج رضايى حمله ور بودند آنان را با اخطار و تذكرات لازم از بند خارج كرده و طيب را از نظر اينكه به طور يقين صدمات بدنى سختى به وى وارد مى‏گرديد به زندان مجرد آورده و او را در آنجا به طور انفرادى نگهدارى و عين جريان صورتمجلس گرديد لزوما از زندانيان بشرح زير:
1- حسن شهرت يزدى فرزند محمدحسين 2- حسين سپاسى فرزند اصغر 3- مهدى هاشمى فرزند احمد 4- ژان ازميرى فرزند پطروس 5- احمد حريريان فرزند حبيب‏اللّه‏ 6- منوچهر كريمى فرزند عباس 7- كريم فرزند على 8- ژرژ آساطوريان فرزند سورن 9- عبداللّه‏ تركمن فرزند فضل على 10- اسكندر فاتح فرزند غلامعلى كه عموما به اتهام اقدام عليه امنيت كشور بازداشت هستند و زندانيان مذكور از عاملين اصلى واقعه مزبور بودند بازجويى هر يك به شرح برگ بازجويى اظهار مى‏دارند كه كليه زندانيانى كه در اين زندان مى‏باشند مدعى و متفق‏القول هستند كه مسبب اصلى اين واقعه زندانى به نام طيب حاج رضايى بوده كه با كمك عده‏اى از اراذل و اوباش كه تحت نفوذ وى هستند از جنوب شهر به قصد تخريب و آتش سوزى و حمله به مأمورين انتظامى و غارت كيوسكها و مغازه‏ها و بليط فروشيهاى شركت واحد رعب و ترس و وحشت فوق العاده در آن روز در تمام مردم تهران به وجود آورده و ما را بدون هيچ تقصير و علتى كه رهگذر بوده دستگير و به زندان آورده‏اند و ما بايد انتقام خود را ازاين جانى خون آشام بگيريم بازجويى به عمل آورده. عليهذا پرونده امرحاوى 11 برگ جهت رسيدگى بيشتر و هرگونه اقدامات قانونى به پيوست تقديم مى‏گردد.
رئيس بازداشتگاه موقت- سروان محررى