سند نامه ::
 
گزارش یک مامور

سيدعلى اصغر طباطبايى ساعت 900 صبح روز 19 / 3 / 42 به شرح زير اطلاع مى‏دهد.

روز چهارشنبه 15 / 3 / 42 ساعت 8 صبح1 در ميدان انبار گندم عده‏اى در حدود چهارصد الى پانصد نفر از ميدانيها با چوب و چماق با دسته‏هاى پنج الى شش نفرى نشسته بودند و طيب حاج رضايى با پرويزخان اهل شيراز كه بارفروش است جلو حجره طيب ايستاده بودند و شخص ناشناس ديگرى هم بود كه سه نفرى با هم صحبت مى‏كردند در حدود ساعت 900 همان عده از ميدان انبار گندم به ميدان شوش آمده و باچوب شروع به خرابكارى نموده درب مغازه‏ها را بسته و ماشينها و هرچه كه بود مى‏زدند و مى‏شكستند.