سند نامه ::
 
دادخواست علیه طیب

شماره 13032 / 321 تاریخ 13 / 5 / 1341

گزارش دهنده: آقايان 1- حاج احمد بلورچيان 2- حاج مهدى سقط فروش 3- محمد امين سلطانپور 4- حاج محسن خدابنده
موضوع گزارش :
نامبردگان با تسليم دادخواستى اعلام داشته‏اند كه طيب حاج رضايى نيمه شب با عده‏اى اوباش در نقاط جنوب شهر به گردش پرداخته، ضمن عربده كشيدن و ناسزا گفتن با اسلحه‏اى كه همراه دارد چند تير به هوا شليك مى‏نمايند.
سازمان اطلاعات و امنيت كشور (الف 3)
عينا به سازمان اطلاعات و امنيت تهران ارسال دستور فرمائيد نتيجه بررسى را با اعلام نظر به اين اداره مرجوعه اعلام فرمايند.