سند نامه ::
 
احضاریه

موضوع آقاى طيب حاجى رضايى فرزند حسينعلى

با توجه به اينكه نامبرده بالا طى دو مرتبه تلفونا به ساواك احضار گرديده معذالك تا اين تاريخ خود را معرفى ننموده است. عليهذا دستور فرماييد با در نظر گرفتن آدرس زيرين نامبرده را در وقت ادارى به
عمارت شماره 9 هدايت نمايند.
مدير كل اداره سوم
ب. امجدى

نشانى. ميدان شوش. ميدان شهردارى حجره آقاى طيب حاجى رضايى