سند نامه ::
 
شکایت از طیب

نخست وزير معظم و محبوب

رونوشت رياست شهربانى كل كشور - رونوشت رياست اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران - رونوشت رياست سازمان امنيت
امضاكنندگان1 زير اهالى جنوب شهر كه همواره جان بركف داشته و آماده براى هرگونه از خودگذشتگى نسبت به شاهنشاه محسوب و دولتهاى وقت بوده‏ام دور از انصاف است كه يك عده سوء استفاده چى در اين موقعيت شاهنشاه عظيم الشأن استفاده نموده به عناوين مختلف درصدد آزار و اذيت همسايگان خود باشند طيب حاجى رضايى در آوازه چاقوكشى و مردم آزاريش زبانزد خاص و عام است هر شب عده‏اى اوباش و اراذل را با دو ماشين سوارى در خيابان‏ها وكوچه‏هاى جنوب شهر آورده مشغول عربده كشيدن يا بقول خودش (نفس كش) گفتن است و چون كسى را در مقابل خود نمى‏بيند با هفت تيرى كه هميشه به كمر بسته و يا در ماشين آماده دارد چند تير به هوا تير اندازى مى‏نمايد كه زن و فرزندان معصوم كه از فرط گرما به پشت بام پناهنده شده‏اند از ترس و ناراحتى طيبها روز و شب نداشته و مصممند زن و فرزندان خود را برداشته به شمال شهر در گوشه خيابانها بيتوته نمايند. اهالى جنوب شهر استدعاى عاجزانه دارند چنانچه اسلحه طيب حاج رضايى را ارتش به او داده است كه در مواقع ضرورى جلوگيرى از خائنين باشد كه احتياجى نيست زيرا مشت آهنين اهالى جنوب شهر براى كوبيدن مغز افراد از خدابى‏خبر و توده‏اى هميشه آماده بود و خواهد بود چنانچه اسلحه را بدون اجازه استفاده و تيراندازى مى‏نمايد از نامبرده اخذ نمايند زيرا نارضايتى خاطى آنهم طيب حاجى رضايى در اين مورد مصلحت نيست كه تمام اهالى جنوب شهر ناراضى و مأيوس شوند در خاتمه مستدعى است ضمن محفوظ نگهداشتن اسامى امضا كنندگان انتظار نتيجه اقدامات فورى را دارند.

1ـ اينگونه شكايتها از مرحوم طيب حاج رضايى، دراثر اختلافات و درگيريهايى بوده است كه بر اثر منافع شخصى بوجود آمده است و ساواك نيز پس از بررسى موضوع به اين مطلب اذعان نموده و طى نامه شماره 7536 مورخ 16 / 6 / 41 (كه در اسناد بعدى خواهد آمد) مى‏نويسد: 5 نفر امضا كنندگان در جنوب تهران شناخته نمى‏شوند و به نظر مى‏رسد امضاهاى مربوطه با يك قلم و يك شيوه خط و جعلى باشد.