سند نامه ::
 
تقدیر از ضارب طیب

گزارش اطلاعات داخلى
تاریخ 26 / 4 / 1341
شماره : 5849 / س ت

به قرار اطلاع حسن كوره پز كه اخيرا با دستيارى ناصر جگركى و برادران هفت كچلان طيب حاج رضايى را با كارد مضروب مى‏كند مورد توجه آقاى نخست وزير بوده چندى به سمت رياست ميدان برگزيده مى‏شود و فعلا نيز ماهيانه 8000 ريال از شهردارى حقوق مى‏گيرد. نامبرده به همين علت امتياز خريد و فروش موز را از آقاى نخست وزير گرفته است چون شخص ناراحت و اخلالگرى مى‏باشد و موجبات انزجار و عصبانيت در عموم ميدانيها را فراهم آورده است.1

1ـ در زمانى كه مرحوم طيب، از طرفداران شاه بود، به پاس خدمات وى، واردات موز به او سپرده شد، امّا همين كه احساس شد ديگر وى با آنان ارتباطى ندارد، اين محصول در اختيار ديگران قرار گرفت تا از اين رهگذر فشار اقتصادى به طيب وارد آورند. طراحى مضروب كردن وى و ايجاد فشار روحى و روانى نيز يكى از ترفندهاى آنان بود.