سند نامه ::
 
گزارش اطلاعات داخلى

تاریخ 12 / 4 / 39
شماره : 3-3-1899

با بروز اختلاف بين شهردار تهران و ميدان دارها و انتشار پاسخ ارباب زين العابدين در جواب مصاحبه‏هاى شهردار تهران به دستور آقاى ذوالفقارى فرزدقى و اشكبوس رؤساى سابق برزن كه به عنوان نظارت ميادين مشغول كار بوده‏اند از كار بركنار گرديده‏اند.
متن اين پاسخ توسط شريف صادقى مدير كل سابق خواربار كه از دوستان نزديك ارباب زين العابدين مى‏باشد تهيه شده است ارباب زين العابدين عده‏اى از اوباش ميادين را عليه آقاى شهردار تحريك و تجهيز نموده و افراد وابسته به طيب حاج رضايى و برادران هفت كچلان كه از باج بگيرهاى معروف ميدان هستند قول داده‏اند كه مأمورين شهردارى را در يكى از روزهاى محرم يا شب تاسوعا از ميدان خارج كرده و در صورت لزوم آن‏ها را مضروب و مصدوم نمايند.
رونوشت برابر اصل در پرونده كلاسه.. بايگانى شود. افتخارى