سند نامه ::
 
دوستی طیب با آیت الله کاشانی

چندى است كه طيب حاجى رضايى تغيير لحن داده و با طرفداران آيت اللّه‏ كاشانى طرح دوستى ريخته كمااينكه در ايام سوگوارى ماه محرم شيخ باقر نهاوندى اغلب مدتى كه طيب حاضر مى‏شد مخصوصا در ليله جمعه هفتم قتل امام نامبرده را در آن تكيه مشاهده نمودم كه با طيب صحبت مى‏كردند چون طيب حاجى رضايى اخيرا عازم عتبات است ممكن است از طرف آيت اللّه‏ كاشانى براى علماء مخالف دولت حامل پيامى باشد.1

1ـ با نگاهى به اين سند، احساس مى‏شود تحوّل مرحوم طيب يك باره اتفاق نيفتاده است بلكه در طول سالها و با اظهار ارادت به آستان حسين بن على (ع) و روحانيت شيعه، صورت گرفته است.