سند نامه ::
 
تلاش برای آزادی طیب

تاریخ 22 / 3 / 32
گزارش
مأمور ويژه گزارش مى‏دهد به قرار اطلاع و به طوريكه در محافل وابسته به اصناف گفته مى‏شود اخيرا كسبه ميدان امين السلطان از طرف باند مخصوصى تحريكاتى به منظور مخالفت با دولت به عمل مى‏آيد باند مزبور كه در رأس آنها عده‏اى از اوباش و دوستان طيب قرار دارند به اشاره شمس قنات‏آبادى و حسين ملسى نمايندگان مجلس تشكيل و قصد دارند در يك روز معين با حمله به عده از كسبه و مغازه داران دست به اغتشاش و بى‏نظمى بزنند و ضمنا بين خود زد و خورد مصنوعى برقرار نمايند گفته مى‏شود در نظر دارند اوراقى چاپ نمايند كه در آن آزادى طيب را خواستار و تأكيد خواهند كرد كه چنانچه دولت او را آزاد نكند دست به اقدامات شديدترى خواهند زد.
براى اجراى اين منظور هر روزه عده‏اى از ميدان داران متنفذ و سرشناس با شمس قنات‏آبادى تماى مى‏گيرند تا نقشه كار را فراهم سازند.