سند نامه ::
 
حزب ذوالفقار

تاریخ 26 / 3 / 32
مأمور ويژه گزارش مى‏دهد طبق اطلاع حاصله عده‏اى از كسبه و جوانان ميدان بار فروشان و حدود خيابان مولوى كه از طرفداران طيب معروف و شعبان جعفرى معروف به بى‏مخ مى‏باشند تصميم گرفته‏اند شعبه حزب ذوالفقار را درميدان شاه تأسيس نموده و به عنوان طرفدارى از شاه با دولت شروع به مبارزه بنمايند ضمنا روز 24 ماه جارى عده‏اى از افسران بازنشسته در ميدان امين‏السلطان با طرفداران طيب تماس گرفته و آنها را وادار نموده‏اند كه هر چه زودتر شعبه حزب ذوالفقار را در ميدان شاه تأسيس و به منظور آزادى متهمين واقعه نهم اسفند ماه اقداماتى بعمل آورند گفته مى‏شود كارگردانان حزب ذوالفقار در نظر دارند عده‏اى از افراد برجسته را كه از طرفداران طيب و افسران بازنشسته مى‏باشند انتخاب كه به عضويت هيأت مديره شعبه حزب ذوالفقار تعيين گردند.