سند نامه ::
 
ارسال پرونده به دادگاه

تاریخ 16 / 2 / 1332
شماره : 1809
فرماندارى نظامى شهرستان تهران

بازگشت به شماره 1848 ـ 14 / 2 / 32 طيب حاجى رضايى به اتهام اخلال نظم در تاريخ 9 / 12 / 31 تحت تعقيب واقع و پرونده قريبا به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان فرماندارى نظامى تهران سرهنگ دكتر شايانفر