سند نامه ::
 
دستور رسیدگی خارج از نوبت

رياست دادگاه تجديد نظر فرماندارى نظامى

اينك كه پرونده سه نفرمتهمين نامبرده زير طى شماره 1197 ـ 1 / 2 / 32 به منظور رسيدگى به آن دادگاه ارجاع گرديده متمنى است مقرر فرمايند طبق مفاد تبصره 2 طرز تشكيل دادگاه‏هاى حكومت نظامى مصوب اردى‏بهشت 21 پرونده مذكور را خارج از نوبت رسيدگى نمايند ضمنا چون بازپرس اين پرونده سرهنگ زمانى بوده با اين ترتيب اينك صلاحيت دادستانى در اين پرونده نخواهد داشت عليهذا بدينوسيله سرگرد رحيمى به سمت دادستان اين پرونده معرفى مى‏گردد كه در موقع دادرسى در دادگاه حاضر و اقامه دعوى نمايد فرماندارى نظامى منتظر صدور حكم فورى آن دادگاه مى‏باشد.
1- طيب فرزند حسينعلى شهرت حاج رضايى
2- حسين فرزند رمضان شهرت اسمعيل پور
3- تقى فرزند رمضان شهرت اسمعيل پور
فرماندار نظامى شهرستان تهران - سرتيپ مدبر
1377