سند نامه ::
 
درخواست پزشک

تاریخ 18 / 1 / 1332
تيمسار معظم فرماندار نظامى تهران

محترما بعرض مى‏رساند نظر به اينكه اين جانب طيب حاجى رضايى از مدتها قبل مبتلا به بيمارى خطرناك پهلو و جراحت قسمتى از آن مى‏باشم و هر آن بيم آن مى‏رود كه بيمارى اينجانب شدت يافته و موجب هلاكتم گردد. از اين لحاظ از آن تيمسار معظم استدعا دارم مقرر فرمائيد كه طبق مقررات پزشك مربوطه از اينجانب بازبينى و در صورت صحت گفته‏ام بسترى شده و تحت درمان قرار گيرم.

با تقديم احترام
طيب حاجى رضايى