سند نامه ::
 
درخواست انتقال به شهربانی

تاریخ 15 / 1 / 1332
مقام عالى فرماندار نظامى تهران و حومه

محترما معروض مى‏دارد اينجانب طيب حاجى محمدرضايى فرزند حسين على كه دو سه شب قبل از زندان موقت فدوى را به زندان باغشاه انتقال داده‏اند خواهشمندم امر و مقرر فرماييد فدوى را به زندان موقت شهربانى عودت دهند زيرا وسايل دكتر و[...] در زندان شهربانى ميسر مى‏باشد و فدوى هم كسالت و عمل جراحى شكم دارم.

منوط به آمرعالى ـ طيب
از زندان سؤال