سند نامه ::
 
تهدید به اعتصاب غذا

تاریخ 1 / 7 / 1332
از زندان موقت شهربانى
فرماندار محترم نظامى شهرستان تهران

محترما معروض مى‏شود چنانچه به استحضار عالى رسيده از تاريخ دهم اسفند ماه گذشته اين جانبان را به جرم شاهدوستى و ابراز احساسات نسبت به شاهنشاه محبوب توقيف و بازداشت نموده‏اند چون در خلال اين مدت به اعتراضات موجّه و قانونى اينجانبان توجهى نشده در رفع توقيف غيرقانونى ما اقدامى مبذول نگرديده است عليهذا بدين وسيله تصريح مى‏نماييم كه هر گاه تا روز دو شنبه آتی يعنى تا روز 10 ماه جارى رفع توقيف از اينجانبان به عمل نيايد و در استخلاص و آزادى ما اقدام نشود اعلام گرسنگى نموده اعتصاب غذا خواهيم نمود.
با تقديم احترامات فايقه
شعبان جعفرى
طيب حاجى رضايى
حسين اسمعيل پور
احمد عشقى
محسن عدل طباطبايى
رونوشت برابر اصل است.