سند نامه ::
 
درخواست ملاقات با خانواده

تاریخ 29 / 12 / 1331
فرماندار نظامى

محترما بعرض مى‏رساند اينجانبان امضاءكنندگان زير در زندان موقت به جرم شاه دوستى زندانى مى‏باشيم و جرم ما به جز شاه دوستى چيز ديگرى نيست از زندانى گذاشته ما را در فشار روحى قرار داده‏اند و هيچ نوع ملاقاتى براى ما آزاد نيست خواهشمنديم كه اين شب عيد با مراقبت مأمور ملاقات ما را با خانواده‏هاى بى گناهمان آزاد بگذارند.
29 / 12 / 31

طيب حاج‏رضايى
محسن عدل طباطبايى
حس محرر
حسين اسمعيلى پور
احمد عشقى
شعبان جعفرى
عينا تقديم مى‏گردد.
رئيس دايره پاسگاه
سرهنگ 2 ثقفى