سند نامه ::
 
دستور انجام تحقیقات

تاریخ 26 / 12 / 1331
رياست زندان شهربانى

دستور داده شد كه سرگرد معصومى تحقيقات لازم را از اشخاص نامبرده زير كه طبق ماده 5 حكومت نظامى بازداشت شده‏اند در همان گوشه زندان به عمل آورند قدغن فرمائيد تسهيلات لازم را براى بازجويى از نامبردگان فراهم نمايند.
1ـ شعبان جعفرىفرماندار نظامى تهران
2ـ حسين اسمعيلى پور
3ـ طيب حاج رضايى
4ـ احمد عشقى
26 / 12 / 319882

رونوشت براى اقدام به بازجويى از نامبردگان براى سرگرد معصومى ارسال مى‏گردد.
فرماندار نظامى تهران