سند نامه ::
 
محکومیت طیب

تاریخ 12 / 9 / 1323
شماره : 29476
شهربانى بندرعباس

طيب حاجى رضايى فرزند حسين على زندانى شماره 3589 ـ 15565 به
موجب نامه شماره 2521 ـ 5 / 6 / 22 فرماندارى نظامى تهران به وسيله كلانترى
بخش 6 تحويل زندان و تاكنون براى همين پرونده بلاتكليف مى‏باشد و نيز طبق
تصويبنامه شماره 11025 / 49041 ـ 7 / 8 / 22 وزارت كشور براى پيشينه بد و
شرارت و چاقوكشى به يك سال زندانى محكوم گرديده كه پس از وصول نتيجه
كار(پرونده اوّلى) بعد اعلام خواهد شد.
از طرف رئيس اداره
كل شهربانى
پاسيار 1 سميعى
رونوشت برابر اصل است.