سند نامه ::
 
دلیل بازداشت طیب

از تهران ـ به بندرعباس
شهربانى 1059 / 6039 طبق نامه 33856 اداره زندان بازداشت طيب حاج رضايى فرزند حسين على به موجب نامه 2521 ـ 5 / 6 / 23 فرماندارى نظامى تهران به اتهام قتل مى‏باشد و پس از تعيين تكليف يك سال محكوميت او از طرف كميسيون تشديد مجازات بايد به موقع اجرا گذارده شود
2367 ـ 17 / 10 / 23 خاتمى.1
رونوشت برابر اصل است
حسن رموزى زاده كارمند
دفتر زندان

1ـ تبعيد طيب به بندرعباس در سال 1323 بنا به تصويب هيأت وزيران صورت گرفت. وى كه در سال 1322 تحت عنوان اتهام قتل مورد محاكمه قرار گرفته و به پنج سال حبس محكوم شده بود،در سال 1323 به اتهام درگيرى به بندرعباس تبعيد شد.(مجموعه اسناد ساواك)