سند نامه ::
 
حضور صدام در جلسات بازجوئی متهمان نظامی