سند نامه ::
 
دستور صدام حسين برای مذاكره با تيمور بختيار