سند نامه ::
 
شركت صدام در تمام جلسات با لباس نظامی