سند نامه ::
 
صدام : برای مقابله با ایران باید به ازدیاد جمعیت رو آوریم