سند نامه ::
 
صدام : پس از یکسره کردن کار اکراد به ایران ضربه خواهیم زد