سند نامه ::
 
صدام : نمی‌توانیم در برابر ایران سکوت کنیم