سند نامه ::
 
مساعدت مالی صدام حسين به گروه طرفداران تيمور بختيار