سند نامه ::
 
نقشه افراد گارد رياست جمهوري بر عليه صدام