سند نامه ::
 
نگرانی حسن البكر از سياست پنهان صدام