سند نامه ::
 
ادعای صدام در مورد تجاوز ایران به مرزهای عراق