سند نامه ::
 
اظهارات صدام در ملاقات با اكراد طرفدار دولت عراق