سند نامه ::
 
اظهارات صدام راجع به عزيمت امام خمينی به فرانسه