سند نامه ::
 
اقدام صدام در واگذاری اراضی دولتی به بستگان خود