سند نامه ::
 
اقدامات خودسرانه صدام و افزايش نارضايتی ها