سند نامه ::
 
تلاش صدام برای توجیه عملکردش در برابر ایران