سند نامه ::
 
اظهارات صدام راجع به شط العرب(اروندرود)