سند نامه ::
 
فرمان شاه برای برافراشتن پرچم ايران روي كشتيها در اروندرود