سند نامه ::
 
توضيح راجع به نامه وزارت خارجه انگلستان به سفير خود در بغداد