سند نامه ::
 
تذكر به خبرگزاريها راجع به اروند رود