سند نامه ::
 
مكاتبه باقر كاظمي با وزير مختار انگليس