سند نامه ::
 
نظر سازمانهاي فلسطيني راجع به اختلاف ايران و عراق