سند نامه ::
 
نامه خصوصي سفير ايران در لندن به اردشير زاهدي