سند نامه ::
 
مكاتبه وزير خارجه با وزير مختار ايران در عراق